SMĚRNICE  KE  STANOVENÍ  VÝŠE  ÚPLATY ZA  PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  DÍTĚTE  V  MATEŘSKÉ ŠKOLE

 Č.j. : MSKo/38/2018

Ředitelka Mateřské školy Kostelec,okres Tachov, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., v souladu s novelou vyhlášky č. 14 o předškolním vzdělávání (č. 43/2006 Sb.), ve znění pozdějších předpisů, vydává směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019

 Čl. I

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (dále jen "úplata"), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty, podmínky způsobu platby a splatnosti úplaty.

Čl. II

Plátci

1. Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte, které bylo přijato k  předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kostelec, okres Tachov, příspěvkové organizaci, na základě ředitelkou vydaného rozhodnutí.

 Bezúplatné je vzdělávání v posledním povinném ročníku před zahájením povinné školní docházky. Od počátku školního roku, který následujepo dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku, je předškolní vzdělávání povinné, není-listanoveno jinak. Děti, které mají odklad školní docházky, jsou vzdělávány bezúplatně.

Čl. III

Základní částka úplaty

1.    Měsíční výše úplaty nepřesahuje 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

2. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přijatého k celodenní docházce činí 300,- Kč na kalendářní měsíc pro školní rok 2018/2019.

3. Výše úplaty za předškolní vzdělávání je jednotná pro všechny zapsané                                                      

 Čl. IV

Snížení základní částky úplaty

1. Pokud dítě zahájilo předškolní vzdělávání. Ale po řádném písemném omluvení zákonným zástupcem nedochází do mateřské školy ani jeden den v měsíci, může ředitelka školy úplatu snížit na polovinu základní částky, tj. na 150 Kč.

2. Pokud dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání, ale po řádném písemném omluvení zákonným zástupcem nezahájí zatím docházku, může ředitelka školy úplatu prominou v celé výši.

3. V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty poměrně k plné výši úplaty.

4. V době přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin, bude úplata za
předškolní vzdělávání snížena na polovinu.

5. V případě,že je dítě zákonným zástupcem řádně písemně odhlášeno po celou dobu letních prázdnin, je od úplaty osvobozeno.

Čl. V

Osvobození od úplaty

1. Nárok na osvobození od úplaty podle § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za předškolní vzdělávání má zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (sociální příplatek), fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

2.Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, v kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.

3. Jestli-že nastanou změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na uvedené dávky státní sociální podpory v odst.1, je povinností zákonného zástupce dítěte tuto skutečnost písemně nahlásit do 8 dnů od jejich vzniku mateřské škole.

4. Zákonný zástupce musí o prominutí úplaty požádat písemně ředitelku mateřské školy. Ředitelka školy rozhoduje na základě této písemné žádosti.

Čl. VI

Podmínky splatnosti úplaty

1.Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne v měsíci na bankovní účet mateřské školy.

2. Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.

3. Plátce uhradí úplatu na určený bankovní účet mateřské školy. Číslo účtu: 189241675/0300 (variabilní symbol určí ředitelka školy při přijetí dítěte).

4. V případě absence dítěte se úplata nevrací.

Čl. VII

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení ednotlivých článků této směrnice, se zaokrouhluje na celé koruny směrem
nahoru.    
2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná od 1. září 2018.

V Kostelci, 28. 6. 2018                                            

Marie Benediktová, ředitelka školy

 
Kontakt

Mateřská škola

Kostelec čp.91
349 01 Stříbro


374 695 177


 

 

 www.obeckostelec.cz

 

 


Novinky

Poděkování panu Netrhovi!

28.04.2019 19:38

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Netrhovi za vzorně připravenou návštěvu dálniční údržby  a dálniční policie v Ostrově u Stříbra. Všichni jsme si to užili a děti si odnesly spoustu zážitků. Díky!

—————

Co nám přinese květen?

24.04.2019 13:17

6. 5. 2019 - Zápis do naší mateřské školy

10. 5. 2019 od 8. 30 hod. Fotografování na závěr školního roku p. Trávníčková

13. 5. - 24. 5. 2019 - Praxe studentky 1. ročníku oboru předškolní pedagogiky Horšovský Týn

14. 5. 2019 - "Slavnost pro maminky" - tentokrát na zahradě Kytičky ( v případě nepříznivého počasí ve třídě) od 16.00 hodin

24. 5. 2019 - Sportovní hry ve Stříbře pro vybrané děti od 9.00 hodin ( účast 5 dívek a 5 chlapců z druhé a třetí třídy) - doprava autem OÚ Kostelec

31. 5. 2019 - projekt " Tančíme srdcem" - viz plakát -hrazený z rodičovského příspěvku

Divadlo Alfa se v letošním roce bohužel neuskuteční - pohádka, kterou jsme společně vybrali, bude na repertoáru až na podzim.


—————

Zápis!!

27.03.2019 11:53

Zápis do Mateřské školy Kostelec, okres Tachov, příspěvkové organizace pro školní rok 2019/2020  proběhne dne 6. 5. 2019 od 8.30 do 15.00 hodin v budově mateřské školy.

K zápisu si přineste rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny, občanský průkaz zákonného zástupce pokud můžete vyplněnou žádost o přijetí dítěte ( viz. webové stránky).

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které dosáhne do 31. 8. 2019 pěti let.

—————

Skřítek Radovan!

29.03.2018 15:01

    Patronem zahrady v Kytičce se stal zahradní skřítek Radovan, který se narodil u paní Kovářové z Kostelce. Ta již vytvořila místního vodníka a hejkala. Radovan se opravdu povedl a my paní Kovářové velmi děkujeme!!!!! Máme z něho radost a moc se nám líbí! Foto ve fotogalerii.


—————

"Mámo, táto, babičko, vypravuj mi maličko.."

04.10.2016 08:58

     Prosíme maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strýce, sourozence a všechny
příznivce naší školky, kteří mají chviličku času a chtějí něco udělat pro naše
děti...

Přijďte ve dvanáct hodin do mateřské školy a přečtěte dětem pohádku. Jde jen o pár
minut času a pro děti to bude vítaná změna, navíc budou pyšné, že jejich
maminka, dědeček... jim četli pohádku před spaním.

Proto přijďte a přečtěte nám pohádku!!!

Knížku půjčíme nebo si přineste svou.

Těšíme se na Vaše čtení.


—————

Všechny články

—————