PROVOZNÍ ŘÁD

Mateřské školy Kostelec, okres Tachov, příspěvkové organizace

 I. Údaje o zařízení

Adresa: Kostelec 91, 349 01 Stříbro

Telefon: 374 695 177

IČO: 699 83 313

Odpovědná osoba:Marie Benediktová, ředitelka školy

Zřizovatel: obec Kostelec

II.Popis zařízení

Třítřídní mateřská škola

Kapacita : 58 dětí

Věkové složení : 3 - 7 let

Provozní doba : 06.30 hod - 16.00 hod.

Podmínky pro provoz: dokončena celková rekonstrukce a nástavba mateřské školy, od 1.9. 2018 zřízen třetí třída mateřské školy

Stravování :  stravování dětí, zaměstnanců a cizích strávníků (doplňková činnost)

Zařízení není využíváno pro jiné druhy aktivit.

 III. Režimové požadavky

1. Nástup dětí:
od 6: 30 do 8: 00hodin, po dohodě s rodiči možno individuálně měnit.

2.  Volná hra: 

v době ranních her, doplněk řízených činností, při pobytu venku a během odpoledních činností - do odchodu dětí.

3.Řízená činnost:
prolíná všemi činnostmi v průběhu dne.

4. Pohybové aktivity:

prolínají činnostmi během celého dne, ve třídách, na školní zahradě i ve volné přírodě.

5. Pobyt venku:

délka pobytu venku činí zpravidla dvě hodiny dopoledne, v příznivých klimatických podmínkách i odpoledne v době od půl třetí do odchodu dětí.
Délku pobytu venku je možné upravit s ohledem na venkovní teploty, neuskutečňuje se při teplotách pod -10 st., při silném větru a dešti a při
inverzích. K pobytu venku slouží zejména školní zahrada, která je pravidelně udržována (sekání trávy dle potřeby, zametání chodníků, úklid
sněhu).

6.  Klidový režim:

děti odpočívají pravidelně po obědě, mladší děti odpočívají na lehátkách ve svých lůžkovinách, starší děti kratší dobu - na matracích. Odpočinek je individuální s ohledem na věk a potřebu dětí, nikdo nenutí děti spát. Starším dětem jsou nabízeny klidové aktivity.

7.  Stravování:

zajišťuje školní kuchyně, všechny děti přítomny v mateřské škole se stravují. Časový odstup podávaných jídel nepřesahuje tři hodiny, přesnídávka se podává v době od 9.00 hodin, oběd v době od 11.30 - 12.30 hodin, svačinka  v době od 14.30 hodin.

8.Pitný režim:

zajištěn po celý den, podávány jsou ovocné čaje, šťávy, sirupy, voda, druhy nápojů se střídají. Děti pijí ze svých hrnečků.

IV. Zajištění vhodného mikroklimatu

 1.  Teplota vzduchu:

v hernách 20 C až 22 C, pokud v prostorách určených k trvalým  činnostem poklesne teplota pod 18C ve třech po sobě jdoucích dnech a při poklesu pod 16.C, je provoz zastaven. Kontrola teploty vzduchu je prováděna nástěnnými teploměry umístěnými na vnitřní zdi ve výšce 1,5 m nad podlahou.

2.  Větrání a otužování dětí, zdravotní filtr:
je dbáno na pravidelné větrání všech prostor mateřské školy. Děti jsou vedeny k přiměřenému oblékání ve třídě i při pobytu venku vzhledem
k teplotám vzduchu. Pokud učitelka zjistí, že je dítě nemocné, izoluje jej od ostatních dětí, kontaktuje zákonného zástupce, který je povinen si dítě co nejdříve převzít.

V. Zásobování pitnou vodou

Zdroj: veřejnývodovod, jehož majitelem je obec Kostelec

VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Lůžkoviny vyměňovány 1x za tři týdny, ručníky 1x týdně nebo v případě potřeby ihned. Praní lůžkovin zajišťují rodiče dětí, ručníky mateřská škola. Lůžkoviny jsou skladovány   odděleně, ve volně do větratelné místnosti.

VII. Hygienicko-protiepidemický režim

1.  Způsob a četnost úklidu:

denně setření na vlhko všech podlah, nábytku, topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění
koberců vysavačem, umytí umyvadel, záchodových mis, sedátek na záchodech za použití čisticích prostředků s desinfekčním účinkem. Jedenkrát týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a desinfikování umýváren a záchodů. Minimálně 2x ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy, 1x za tři roky malování, v případě potřeby častěji.

2. Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:

pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob umožňující snadnou sanitaci nebo do jednorázových plastových obalů. Plasty a papír je tříděn a odnášen do patřičných kontejnerů

VIII. Výchova ke zdravému životnímu stylu

Výchovně vzdělávací činnost je koncipována tak, aby podporovala a umožnila zdravý psychický i fyzický rozvoj dětí s ohledem na věkové i individuální zvláštnosti, dětem jsou předkládány zdravé a bezpečné pohybové aktivity, formou hry se děti seznamují se zdravým životním stylem.

 IX. Další informace

Na viditelných místech jsou umístěna důležitá tel. čísla. Při náhlém onemocnění jsou informováni rodiče telefonicky, případné úrazy jsou ihned evidovány v knize úrazů. Na škole je lékárnička první pomoci, která je pravidelně doplňována                     

V Kostelci, 27. 8. 2018

Tento Provozní řád MŠ nahrazuje Provozní řád MŠ z 30. 8. 2018.                                                                                  

Účinnost od 1. 9. 2018.

                                                                                                 .....................................

                                                                                                   ředitelka školy       


 


Kontakt

Mateřská škola

Kostelec čp.91
349 01 Stříbro


374 695 177


 

 

 www.obeckostelec.cz

 

 


Novinky

Informativní schůzka pro rodiče!

16.01.2019 09:26

     Vážení rodiče, zveme Vás na Informativní schůzku pro rodiče, která se bude konat ve středu 23. 1. 2019 od 16.00 hodin v první třídě mateřské školy.

—————

Skřítek Radovan!

29.03.2018 15:01

    Patronem zahrady v Kytičce se stal zahradní skřítek Radovan, který se narodil u paní Kovářové z Kostelce. Ta již vytvořila místního vodníka a hejkala. Radovan se opravdu povedl a my paní Kovářové velmi děkujeme!!!!! Máme z něho radost a moc se nám líbí! Foto ve fotogalerii.


—————

"Mámo, táto, babičko, vypravuj mi maličko.."

04.10.2016 08:58

     Prosíme maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strýce, sourozence a všechny
příznivce naší školky, kteří mají chviličku času a chtějí něco udělat pro naše
děti...

Přijďte ve dvanáct hodin do mateřské školy a přečtěte dětem pohádku. Jde jen o pár
minut času a pro děti to bude vítaná změna, navíc budou pyšné, že jejich
maminka, dědeček... jim četli pohádku před spaním.

Proto přijďte a přečtěte nám pohádku!!!

Knížku půjčíme nebo si přineste svou.

Těšíme se na Vaše čtení.


—————

Všechny články

—————