Organizační řád Mateřské školy v Kostelci, okres Tachov, příspěvkové organizace

Č.j.: MSKo/36/2017

Usnesením zastupitelstva obce Kostelec byla přiznána právní
subjektivita Mateřské škole v Kostelci na základě zřizovací listiny č. j.2/2
ze dne 30. 9. 2002 ve smyslu § 14, odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších úprav včetně novely č.
284/2002 Sb. 

I. Všeobecná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Organizační řád stanoví strukturu Mateřské školy Kostelec, náplň, činnosti a působnost ředitele.

Organizační řád je základní akt řízení Mateřské školy Kostelec, a je závazný pro všechny její zaměstnance.
Navazuje a vychází z obecně závazných předpisů, zejména pak zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání ve znění novely č. 43/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Informace o škole

název: Mateřská škola Kostelec, okres Tachov, příspěvková organizace

sídlo: Kostelec 91, 349 01 Stříbro

statutární zástupce:  Marie Benediktová

IČO: 699 83 313 

Internetové stránky: www.obeckostelec /materskaskola.cz

e-mail: skolka.kostelec @seznam.cz

3. Postavení a poslání mateřské školy

Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklad pro další vzdělávání, podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém, citovém, tělesném a rozumovém rozvoji a na osvojení základních pravidel chování. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.

Mateřská škola Kostelec má vlastní koncepci v podobě Školního vzdělávacího programu, která vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program je vypracováván společně učitelkami a je přizpůsobený daným podmínkám školy.

 II. Organizační členění

1. Řízení a vedení školy

Státní správu vůči škole realizuje krajský úřad, samosprávu pak obec, která je zřizovatelem.

V čele školy je ředitelka, jako statutární orgán, kterého jmenuje v souladu s § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb.,
zřizovatel.

Ředitelka jedná za školu jejím jménem ve všech právních vztazích, do kterých škola může vstupovat. Její povinnosti jsou dvojí: výchovně vzdělávací, které stanoví § 33 - 35 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), a vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a jako vedoucí organizace, kde povinnosti stanoví občanský zákoník,zákoník práce, obchodní zákoník, předpisy finančního práva, apod.

V době nepřítomnosti ředitelky ji zastupuje v oblasti ekonomické vedoucí školní jídelny, v ostatních záležitostech řízení a vedení školy pak ředitelkou pověřená učitelka.

Obě zástupkyně mají od ředitelky k jejímu zastupování písemné pověření.

Vnitřní organizační strukturu školy stanoví organizační řád školy, který vydává ředitel školy ve smyslu § 9, odst. 1 zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů.

Organizační a řídící normou určující základní strukturu školy a základní pravidla vnitřního pořádku jsou řády školy a vnitřní směrnice, které
upřesňují základní pracovní postupy a činnosti školy v souladu s obecně právními předpisy a řády školy. Jejich účinnost není časově ohraničená, vydává je ředitelka školy.

Finanční řízení:

- Finanční řízení vykonává ředitelka školy

- Komplexní vedení účetnictví a správu rozpočtu zajišťuje účetní.

 Personální řízení:

- Personální agendu vede v plném rozsahu ředitelkaškoly a personální a mzdová účetní.

- Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje ředitelka školy.


Materiální vybavení:

- Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí ředitelka školy.

- Za ochranu evidovaného majetku odpovídá ředitelka.

Řízení výchovy a vzdělávání:

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu se řídí platnými školskými předpisy, školním řádem a školním vzdělávacím programem.

 Externí vztahy:

- Ve styku s rodiči dětí jednají jménem školy ředitel a učitelé školy

- Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků.

2. Zaměstnanci

Ve škole pracují učitelky a provozní zaměstnanci.

Rozsah povinností zaměstnanců a odpovědností stanoví pracovní smlouvy a pracovní náplně.

Pracovněprávní vztahy zaměstnanců školy se řídí obecně závaznými právními předpisy a v jejich intencích eventuálně vydanými předpisy a pokyny MŠMT ČR a krajského úřadu.

Mzdové podmínky zaměstnanců školy stanoví právní předpisy, především zákon č. 143/1992 Sb. a nařízení vlády č.330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývaly:

- klíčové oblasti pracovníka

- komu je pracovník přímo podřízen

- o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka

- co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi

- v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích

- jaká mimořádná opatření má ve své působnosti

3.  Organizační uspořádání

Personální obsazení pro školní rok 2018/2019:

I.  třída - (3 - 4 leté), učitelky: Ivana Vodičková, Miriam Petrová

II. třída - (4 - 6leté), učitelka Mgr. Alena Sládková

III. třída ( 6- 7 leté) - Mgr. Jitka Ottová, Marie Benediktová 

Vedoucí ŠJ: Ivana Kroftová

Kuchařka:    Ivana Kroftová, Anna Kasková

Školnice:     Kamila Majerová, Zdeňka Stašková
 

III. Základní povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele

Povinnosti, stejně tak práva zaměstnanců a zaměstnavatele jsou dány zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou o předškolním vzdělávání, vyhláškou263/2007 Sb., vyhláškou č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení a dalšími obecně závaznými právními normami.

 1. Pracovní povinnosti zaměstnanců

- Zaměstnanci jsou povinni pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyn nadřízených vydané v souladu
s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci.

- Využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly.

- Dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni.

- Řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením,
ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmyzaměstnavatele.

- Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání.

- Další povinnosti zaměstnanců jsou popsány v pracovních náplních.

- Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli nebo zaměstnavatelem zaměstnanci je řešena v souladu se
zákoníkem práce.

 2.  Povinnosti zaměstnavatele

Základní povinnosti ředitelky:

- Řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky (směrnice
o kontrolní činnosti ředitelky)

- Co nejlépe organizovat práci.

- Vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci (směrnice BOZP a PO).

- Zabezpečovat odměňování zaměstnanců v souladu se zákoníkem práce a platovými předpisy (vnitřní platový předpis).

- Vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců (směrnice o DVPP).-

- Zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů.

- Zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zřizovatele.

3.  Pracovní doba pedagogických zaměstnanců

- Je dána v pracovní smlouvě.

- Pedagogický pracovník může vykonávat práce související s přímou pedagogickou činností v prostorách mateřské školy, ale i v místě trvalého bydliště pracovníka.

- Rozvrh přímé i nepřímé pedagogické činnosti jednotlivých pracovníků určený v Rozvržení pracovní doby

4.  Pracovní doba nepedagogických zaměstnanců

Pracovní doba nepedagogických zaměstnanců je dána v pracovní smlouvě

IV. Závěrečná stanovení

Tento Organizační řád MŠ nahrazuje OŘ MŠ z 1.9. 2011.                                                                                                                                    

Zaměstnanci seznámeni s tímto řádem na provozní poradě dne 1. 9. 2017.

V Kostelci, 30. 8. 2017                                              
Marie Benediktová, ředitelka školy

 

 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                            


 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola

Kostelec čp.91
349 01 Stříbro


374 695 177


 

 

 www.obeckostelec.cz

 

 


Novinky

Poděkování panu Netrhovi!

28.04.2019 19:38

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Netrhovi za vzorně připravenou návštěvu dálniční údržby  a dálniční policie v Ostrově u Stříbra. Všichni jsme si to užili a děti si odnesly spoustu zážitků. Díky!

—————

Co nám přinese květen?

24.04.2019 13:17

6. 5. 2019 - Zápis do naší mateřské školy

10. 5. 2019 od 8. 30 hod. Fotografování na závěr školního roku p. Trávníčková

13. 5. - 24. 5. 2019 - Praxe studentky 1. ročníku oboru předškolní pedagogiky Horšovský Týn

14. 5. 2019 - "Slavnost pro maminky" - tentokrát na zahradě Kytičky ( v případě nepříznivého počasí ve třídě) od 16.00 hodin

24. 5. 2019 - Sportovní hry ve Stříbře pro vybrané děti od 9.00 hodin ( účast 5 dívek a 5 chlapců z druhé a třetí třídy) - doprava autem OÚ Kostelec

31. 5. 2019 - projekt " Tančíme srdcem" - viz plakát -hrazený z rodičovského příspěvku

Divadlo Alfa se v letošním roce bohužel neuskuteční - pohádka, kterou jsme společně vybrali, bude na repertoáru až na podzim.


—————

Zápis!!

27.03.2019 11:53

Zápis do Mateřské školy Kostelec, okres Tachov, příspěvkové organizace pro školní rok 2019/2020  proběhne dne 6. 5. 2019 od 8.30 do 15.00 hodin v budově mateřské školy.

K zápisu si přineste rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny, občanský průkaz zákonného zástupce pokud můžete vyplněnou žádost o přijetí dítěte ( viz. webové stránky).

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které dosáhne do 31. 8. 2019 pěti let.

—————

Skřítek Radovan!

29.03.2018 15:01

    Patronem zahrady v Kytičce se stal zahradní skřítek Radovan, který se narodil u paní Kovářové z Kostelce. Ta již vytvořila místního vodníka a hejkala. Radovan se opravdu povedl a my paní Kovářové velmi děkujeme!!!!! Máme z něho radost a moc se nám líbí! Foto ve fotogalerii.


—————

"Mámo, táto, babičko, vypravuj mi maličko.."

04.10.2016 08:58

     Prosíme maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strýce, sourozence a všechny
příznivce naší školky, kteří mají chviličku času a chtějí něco udělat pro naše
děti...

Přijďte ve dvanáct hodin do mateřské školy a přečtěte dětem pohádku. Jde jen o pár
minut času a pro děti to bude vítaná změna, navíc budou pyšné, že jejich
maminka, dědeček... jim četli pohádku před spaním.

Proto přijďte a přečtěte nám pohádku!!!

Knížku půjčíme nebo si přineste svou.

Těšíme se na Vaše čtení.


—————

Všechny články

—————