Řád školní jídelny

Stravování dětí je zajištěno vlastní kuchyní s celkovou kapacitou 70 strávníků.

Mateřská škola poskytuje školní stravování pro děti a závodní  stravování pro zaměstnance.

Od 1. 9. 2011 je zřízena doplňková činnost – hostinská činnost – stravování pro cizí strávníky - od 1. 9. 2018 činnost omezena.

V souladu se zněním zákona:

 • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
 • vyhlášky č. 84/2005 Sb.,  o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění,
 • vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění,
 • vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, v platném znění.

1. Cena stravného je stanovena podle ročního výpočtu kalkulace ceny oběda a finančních normativů:

Děti – do 6let -        33,- Kč

Děti – starší 6 let –  35,- Kč

Zaměstnanci –         29,- Kč

Cizí strávníci –         72,- Kč

Finanční normativy a kalkulace stravného je uvedena v příloze .

2. Režim výdeje:

 • Režim výdeje svačin – přesnídávka je vydávána v 9.00 hod. – připravuje kuchařka na výdejní okénko, servírování zajišťuje učitelka s pomocí starších dětí. Otření stolů provede učitelka s dětmi.Dětem do druhé třídy přinese školnice svačinu a poté odnese nádobí. Děti se obsluhují samy. Stolečky utírá uklízečka,

                                      - odpolední svačina je vydávána v 14.30 hod. v první třídě – jídlo je  připraveno v krytých dózách na výdejním okénku. Děti se obsluhují samy, učitelka dle potřeby pomáhá. Otření stolů provede učitelka.

 • Oběd je podáván v učebně v prostoru s linoleem, kuchařka dětem prostírá. První obědvají mladší děti v 11. 30 hod.  Starší děti obědvají v 11.55 hodin, děti z třetí třdy ve 12. 20 hodi
 • Oběd je vydáván průběžně podle individuálního tempa dětí – polévku nalévá učitelka, talíře si děti odnášejí samy k výdejnímu okénku a přinášejí si si druhé jídlo. Po jídle si děti odnášejí talíře k odběrnému okénku. Učitelka pomáhá dětem se zvládnutím sebeobsluhy vzhledem k věku a potřebám jednotlivých dětí. Otírání omyvatelného prostírání a stolů – učitelka, úklid linolea na vlhko – uklízečka.
 • Zaměstnanci obědvají současně s dětmi.
 • Výdej oběda pro cizí strávníky probíhá odděleně v malé jídelně.
 • Pitný režim – je zajišťován mateřskou školou.OÚ finančně přispívá na pitný režim  Jsou podávány ovocné čaje, minerální voda.Frekvence nápojů je zcela individuální dle potřeb dětí v průběhu celého dne. Nápoje jsou k dispozici v konvici, voda v lahvích. Děti používají vlastní nezaměnitelné hrnečky, které jsou denně omývány. V letním období mají děti na zahradě k dispozici kelímky z plastu, které jsou omyvatelné. Děti jsou upozorňovány na dodržování pitného režimu.

3. Platba stravného:

 • Stravné pro cizí strávníky bude na základě odebraných obědů vyúčtovávat dle kalkulace stravného vedoucí školní jídelny vždy k 20. dni v měsíci a předá ředitelce školy. Ta vydá příjmový doklad o převzaté částce.
 • Stravné pro zaměstnance bude vybírat dle pokynů vedoucí školní jídelny vždy k 15.dni v měsíci učitelka. Po skončení výběru předá ředitelce školy, která vyhotoví kopii listiny o výběru a předá ji vedoucí školní jídelny
 • Stravné se hradí zálohově do 15. dne v měsíci na bankovní účet mateřské školy. Vyúčtování za září až prosinec v lednu, za leden až červen v červenci.

4. Způsob přihlašování a odhlašování stravy:

 • Při nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonný zástupce odhlásí stravu včas (nejpozději do 8 hodin)). Pokud dítěti stravu z nepředpokládané nepřítomnosti ( nejčastěji nemoc) nelze odhlásit včas, mohou si rodiče pro stravu přijít v době od 11.15 do 11.30 hod. do výdejny stravy. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit.
 • Odhlášky lze provádět ústně nebo telefonicky.
 • Cizí strávníci a zaměstnanci odhlašují stravu den předem do 15 hod. telefonicky nebo ústně ( možno i SMS).
 • Opakované neuhrazení těchto plateb v MŠ je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst.1d ve znění pozdějších předpisů). 

 

   Platnost řádu školní jídelny od 1.9.2018                                 

                                                                                      Marie Benediktová, ředitelka školy

 

 

 

                                                                                   

     Příloha řádu školní jídelny

 1. Strava je poskytována podle výživových norem, které upravuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.,  a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

 

Věk strávníků

Druh stravy

Cena

Strávníci do 6 let

Přesnídávka

8,-- Kč

Strávníci 7 – 10 let

Přesnídávka

9,-- Kč

Strávníci do 6 let

Svačina

8,-- Kč

Strávníci 7 – 10 let

Svačina

9,-- Kč

Strávníci do 6 let

Oběd

17,-- Kč

Strávníci 7 – 10 let

Oběd

19,-- Kč

Strávníci 15 a více let

Oběd

29,-- Kč

 

 1. Cena stravného pro zaměstnance školy je 29,- Kč za oběd (z toho 6,-  Kč příspěvek FKSP).
 2. Cena oběda pro cizí strávníky je 72,- Kč za oběd .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

   

 

    

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

           

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

            

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola

Kostelec čp.91
349 01 Stříbro


374 695 177


 

 

 www.obeckostelec.cz

 

 


Novinky

Poděkování panu Netrhovi!

28.04.2019 19:38

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Netrhovi za vzorně připravenou návštěvu dálniční údržby  a dálniční policie v Ostrově u Stříbra. Všichni jsme si to užili a děti si odnesly spoustu zážitků. Díky!

—————

Co nám přinese květen?

24.04.2019 13:17

6. 5. 2019 - Zápis do naší mateřské školy

10. 5. 2019 od 8. 30 hod. Fotografování na závěr školního roku p. Trávníčková

13. 5. - 24. 5. 2019 - Praxe studentky 1. ročníku oboru předškolní pedagogiky Horšovský Týn

14. 5. 2019 - "Slavnost pro maminky" - tentokrát na zahradě Kytičky ( v případě nepříznivého počasí ve třídě) od 16.00 hodin

24. 5. 2019 - Sportovní hry ve Stříbře pro vybrané děti od 9.00 hodin ( účast 5 dívek a 5 chlapců z druhé a třetí třídy) - doprava autem OÚ Kostelec

31. 5. 2019 - projekt " Tančíme srdcem" - viz plakát -hrazený z rodičovského příspěvku

Divadlo Alfa se v letošním roce bohužel neuskuteční - pohádka, kterou jsme společně vybrali, bude na repertoáru až na podzim.


—————

Zápis!!

27.03.2019 11:53

Zápis do Mateřské školy Kostelec, okres Tachov, příspěvkové organizace pro školní rok 2019/2020  proběhne dne 6. 5. 2019 od 8.30 do 15.00 hodin v budově mateřské školy.

K zápisu si přineste rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny, občanský průkaz zákonného zástupce pokud můžete vyplněnou žádost o přijetí dítěte ( viz. webové stránky).

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které dosáhne do 31. 8. 2019 pěti let.

—————

Skřítek Radovan!

29.03.2018 15:01

    Patronem zahrady v Kytičce se stal zahradní skřítek Radovan, který se narodil u paní Kovářové z Kostelce. Ta již vytvořila místního vodníka a hejkala. Radovan se opravdu povedl a my paní Kovářové velmi děkujeme!!!!! Máme z něho radost a moc se nám líbí! Foto ve fotogalerii.


—————

"Mámo, táto, babičko, vypravuj mi maličko.."

04.10.2016 08:58

     Prosíme maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strýce, sourozence a všechny
příznivce naší školky, kteří mají chviličku času a chtějí něco udělat pro naše
děti...

Přijďte ve dvanáct hodin do mateřské školy a přečtěte dětem pohádku. Jde jen o pár
minut času a pro děti to bude vítaná změna, navíc budou pyšné, že jejich
maminka, dědeček... jim četli pohádku před spaním.

Proto přijďte a přečtěte nám pohádku!!!

Knížku půjčíme nebo si přineste svou.

Těšíme se na Vaše čtení.


—————

Všechny články

—————