Řád školní jídelny

Stravování dětí je zajištěno vlastní kuchyní s celkovou kapacitou 70 strávníků.

Mateřská škola poskytuje školní stravování pro děti a závodní  stravování pro zaměstnance.

Od 1. 9. 2011 je zřízena doplňková činnost – hostinská činnost – stravování pro cizí strávníky.

V souladu se zněním zákona:

 • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
 • vyhlášky č. 84/2005 Sb.,  o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění,
 • vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění,
 • vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, v platném znění.

1. Cena stravného je stanovena podle ročního výpočtu kalkulace ceny oběda a finančních normativů:

Děti – do 6let -        33,- Kč

Děti – starší 6 let –  35,- Kč

Zaměstnanci –         29,- Kč

Cizí strávníci –        65,- Kč

Finanční normativy a kalkulace stravného je uvedena v příloze .

2. Režim výdeje:

 • Režim výdeje svačin – přesnídávka je vydávána v 9.00 hod. – připravuje kuchařka na výdejní okénko, servírování zajišťuje učitelka s pomocí starších dětí. Otření stolů provede učitelka s dětmi.Dětem do druhé třídy přinese školnice svačinu a poté odnese nádobí. Děti se obsluhují samy. Stolečky utírá uklízečka,

                                      - odpolední svačina je vydávána v 14.30 hod. v první třídě – jídlo je       připraveno v krytých dózách na výdejním okénku. Děti se obsluhují samy, učitelka dle potřeby pomáhá. Otření stolů provede učitelka.

 • Oběd je podáván v učebně v prostoru s linoleem, kuchařka dětem prostírá. První obědvají mladší děti v 11. 30 hod.  Starší děti obědvají v 11.50 hodin.
 • Oběd je vydáván průběžně podle individuálního tempa dětí – polévku nalévá učitelka, talíře si děti odnášejí samy k výdejnímu okénku a přinášejí si si druhé jídlo. Po jídle si děti odnášejí talíře k odběrnému okénku. Učitelka pomáhá dětem se zvládnutím sebeobsluhy vzhledem k věku a potřebám jednotlivých dětí. Otírání omyvatelného prostírání a stolů – učitelka, úklid linolea na vlhko – uklízečka.
 • Zaměstnanci obědvají současně s dětmi.
 • Výdej oběda pro cizí strávníky probíhá odděleně v malé jídelně nebo kuchařka vydá oběd do jídlonosičů v době od 11.00 do 11. 30 hod.
 • Pitný režim – je zajišťován mateřskou školou.OÚ finančně přispívá na pitný režim  Jsou podávány ovocné čaje, minerální voda.

Frekvence nápojů je zcela individuální dle potřeb dětí v průběhu celého dne. Nápoje jsou k dispozici v konvici, voda v lahvích. Děti používají vlastní nezaměnitelné hrnečky, které jsou denně omývány. V letním období mají děti na zahradě k dispozici kelímky z plastu, které jsou omyvatelné. Děti jsou upozorňovány na dodržování pitného režimu.

3. Platba stravného:

 • Stravné pro cizí strávníky bude na základě odebraných obědů vyúčtovávat dle kalkulace stravného vedoucí školní jídelny vždy k 20. dni v měsíci a předá ředitelce školy. Ta vydá příjmový doklad o převzaté částce.
 • Stravné pro zaměstnance bude vybírat dle pokynů vedoucí školní jídelny vždy k 15.dni v měsíci učitelka. Po skončení výběru předá ředitelce školy, která vyhotoví kopii listiny o výběru a předá ji vedoucí školní jídelny
 • Stravné se zálohově do 15. dne v měsíci na bankovní účet mateřské školyna. Vyúčtování za září až prosinec v lednu, za leden až červen v červenci.

4. Způsob přihlašování a odhlašování stravy:

 • Při nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonný zástupce odhlásí stravu včas (nejpozději do 8 hodin)). Pokud dítěti stravu z nepředpokládané nepřítomnosti ( nejčastěji nemoc) nelze odhlásit včas, mohou si rodiče pro stravu přijít v době od 11.15 do 11.30 hod. do výdejny stravy. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit.
 • Odhlášky lze provádět ústně nebo telefonicky (možno i SMS).
 • Cizí strávníci a zaměstnanci odhlašují stravu den předem do 15 hod. telefonicky nebo ústně ( možno i SMS).
 • Opakované neuhrazení těchto plateb v MŠ je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst.1d ve znění pozdějších předpisů). 

 

   Platnost řádu školní jídelny od 1.9.2016                                 

                                                                                      Marie Benediktová, ředitelka školy

 

 

 

                                                                                   

     Příloha řádu školní jídelny

 1. Strava je poskytována podle výživových norem, které upravuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.,  a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

 

Věk strávníků

Druh stravy

Cena

Strávníci do 6 let

Přesnídávka

8,-- Kč

Strávníci 7 – 10 let

Přesnídávka

9,-- Kč

Strávníci do 6 let

Svačina

8,-- Kč

Strávníci 7 – 10 let

Svačina

9,-- Kč

Strávníci do 6 let

Oběd

17,-- Kč

Strávníci 7 – 10 let

Oběd

19,-- Kč

Strávníci 15 a více let

Oběd

29,-- Kč

 

 1. Cena stravného pro zaměstnance školy je 29,- Kč za oběd (z toho 6,-  Kč příspěvek FKSP).
 2. Cena oběda pro cizí strávníky je 65,- Kč za oběd .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


   

 

 

 

  

 


  


 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola

Kostelec čp.91
349 01 Stříbro


374 695 177


 

 

 www.obeckostelec.cz

 

 


Novinky

Co nás čeká??

20.10.2017 14:34

1.DÝŇOVÁNÍ

Zveme všechny
rodiče na dýňování ve čtvrtek 26. 10. 2017od 9.30 hodin! Přineste si dýně a nože.Vydlabané dýně budou zdobit zahradu mateřské školy a večer zapálíme.

2.Návštěva Dálniční správy v Ostrově
pro děti z druhé třídy v pátek 27.10.2017

Dopravu zajistí Obecní úřad Kostelec - rodiče prosím podepsat souhlas s účastí dítěte

a s dopravou obecním tranzitem.Pokud rodiče nechtějí, aby se dítě zúčastnilo nebo jelo obecním tranzitem, zůstane v první třídě.

3.Divadlo Dráček:

"O papírovém drakovi" v pondělí 30. 10. 2017 od 8.00 hodin!!!

Sraz dětí v 7.45 hodin!!!

Divadlo uhrazeno z příspěvku rodičů.

4.Výukový program:

"Zahrada plodí a chystá se ke spánku"

Tentokrát na zahradě mateřské školy. Děti budou rozdělené do dvou "míchaných" skupin (první a druhá třída).

První skupina v úterý 31. 10. 2017 od 9.00 hodin.

Druhá skupina ve čtvrtek 2. 11. 12017 od 9.00 hodin.

Akce uhrazeny z příspěvku rodičů.


 

 

 


—————

Poděkování!!

16.10.2017 12:44
     Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili pátečního úklidu školní zahrady. Určitě si na jaře zopakujeme!!

—————

Nabídka pracovního místa!!

21.04.2017 13:52

Mateřská škola přijme kvalifikovanou učitelku mateřské školy na zástup za mateřskou dovolenou. Tel. kontakt: 728260959 nebo email: skolka.kostelec@seznam.cz, kontaktní osoba: Marie Benediktová.

—————

"Mámo, táto, babičko, vypravuj mi maličko.."

04.10.2016 08:58

     Prosíme maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strýce, sourozence a všechny
příznivce naší školky, kteří mají chviličku času a chtějí něco udělat pro naše
děti...

Přijďte ve dvanáct hodin do mateřské školy a přečtěte dětem pohádku. Jde jen o pár
minut času a pro děti to bude vítaná změna, navíc budou pyšné, že jejich
maminka, dědeček... jim četli pohádku před spaním.

Proto přijďte a přečtěte nám pohádku!!!

Knížku půjčíme nebo si přineste svou.

Těšíme se na Vaše čtení.


—————

Všechny články

—————